Thứ 7, Ngày 16 tháng 2 năm 2019

TUYỂN SINH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE 2017

Danh sách đăng ký xét tuyển online từ ngày 04/07/2017 đến 12h00 ngày 18/07/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online từ  12h00 ngày 18/07/2017 đến 15h00 ngày 19/07/2017  TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online từ  15h00 ngày 19/07/2017 đến 15h00 ngày 20/07/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online từ  15h00 ngày 20/07/2017 đến 15h00 ngày 21/07/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online từ  15h00 ngày 21/07/2017 đến 9h00 ngày 23/07/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online từ 9h00 ngày 23/07/2017 đến 15h00 ngày 25/07/2017  TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online từ 15h00 ngày 25/07/2017 đến 15h00 ngày 27/07/2017  TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online từ 15h00 ngày 27/07/2017 đến 9h00 ngày 31/07/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 9h00 ngày 31/7/2017 đến 15h00 ngày 02/8/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 15h00 ngày 02/8/2017đến 08h00 ngày 07/8/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 08h00 ngày 07/08/2017 đến 15h00 ngày 09/08/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 15h00 ngày 09/08/2017 đến 15h00 ngày 11/08/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 15h00 ngày 11/08/2017 đến 15h00 ngày 14/08/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 15h00 ngày 14/08/2017 đến 15h00 ngày 17/08/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 15h00 ngày 17/08/2017 đến 15h00 ngày 21/08/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 15h00 ngày 21/08/2017 đến 15h00 ngày 25/08/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 15h00 ngày 25/08/2017 đến 08h00 ngày 31/08/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 08h00 ngày 31/08/2017 đến 15h00 ngày 05/09/2017 TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 15h00 ngày 05/09/2017 đến 15h00 ngày 05/09/2017. TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 15h00 ngày 08/09/2017 đến 11h00 ngày 15/09/2017. TỆP ĐÍNH KÈM

Danh sách đăng ký xét tuyển online Từ 11h00 ngày 15/09/2017 đến 11h00 ngày 22/09/2017. TỆP ĐÍNH KÈM...


(Nguồn tin: hcct.edu.vn)