Thứ 7, Ngày 8 tháng 8 năm 2020

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Thi đua khen thưởng, học bổng Cao đẳng 6,7 và TCCN 50 học kỳ I năm học 2016 - 2017

1. Quyết định Khen thưởng tập thể lớp hệ cao đẳng 6,7 và TCCN 50, học kỳ I năm học 2016 - 2017 . Tệp đính kèm...

2. Quyết định về việc cấp học bổng hệ TCCN khóa 50 học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm...

3. Quyết định về việc cấp học bổng hệ Cao đẳng khóa 6,7 học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm...

4. Danh sách tập thể lớp tiên tiến, xuất sắc học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm....

5. Danh sách học sinh được cấp học bổng TCCN khóa 50 học kỳ I năm học 2016 - 2017 . Tệp đính kèm...

6. Danh sách sinh viên được cấp học bổng Cao đẳng 6 học kỳ I năm học 2016 - 2017. Tệp đính kèm....

7. Danh sách sinh viên được cấp học bổng Cao đẳng 7 học kỳ I năm học 2016 - 2017. Tệp đính kèm....

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)