Khoa Khách sạn - Du lịch

10/07/2015
VƯƠN TỚI TOÀN CẦU – HỘI NHẬP THÊ GIỚI

Khoa Kinh doanh - Thương mại

10/07/2015
NƠI THẮP LỬA KHỞI NGHIỆP CHO THANH NIÊN, SINH VIÊN

Khoa Công nghệ thông tin

10/07/2015
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Khoa Công nghệ chế biến

10/07/2015
VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Khoa Ngoại ngữ

10/07/2015
VỮNG VÀNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Bộ môn GDTC

10/07/2015
KHỎE ĐỂ HỌC TẬP, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Khoa học cơ bản

10/07/2015
Khoa học cơ bản - Nên tảng trí thức tương lai

Bộ môn GDQP-AN

10/07/2015
Sự hình thành và phát triển của Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh là chặng đường luôn gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội được thành lập theo quyết định số 5689/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 01 tháng 9 năm 2008.