Thứ 4, Ngày 18 tháng 9 năm 2019

ĐÀO TẠO

Thực hiện quy chế 25 cao đẳng hệ chính quy

Quy định này nhằm thống nhất việc tổ chức đánh giá và quản lý kết quả học phần (điểm học phần) của sinh viên bao gồm: Nội dung và kế hoạch đánh giá, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, quy trình tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo, quản lý điểm bài thi, khen thưởng và xử lý vi phạm, chế độ báo cáo lưu trữ. Tải văn bản

(Nguồn tin: )