Thứ 5, Ngày 15 tháng 11 năm 2018

Danh sách bài viết

Bảng điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 các lớp CĐ7,CĐ8, CĐ9, TCCN51, TCCN52

Bảng điểm rèn luyện các lớp CĐ7 học kỳ I năm học 2017-2018 . Tải tệp đính kèm...

Bảng điểm rèn luyện các lớp CĐ8 học kỳ I năm học 2017-2018 . Tải tệp đính kèm...

Bảng điểm rèn luyện các lớp CĐ9 học kỳ I năm học 2017-2018 . Tải tệp đính kèm...

Bảng điểm rèn luyện các lớp TCCN51, TCCN52 học kỳ I năm học 2017-2018 . Tải tệp đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)