Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017 khối TCCN 50, Cao đẳng khóa 6, 7.