Hướng dẫn sơ kết học kỳ II năm học 2017 - 2018

1. Hướng dẫn sơ kết học kỳ II năm học 2016 - 2017 khối TCCN 51, CĐ7,8...Tệp đính kèm....

2.Sơ đồ hướng dẫn sơ kết học kỳ II năm học 2016 - 2017 khối TCCN51, CĐ7,8.. Tệp đính kèm....