Thứ 4, Ngày 30 tháng 9 năm 2020

Danh sách bài viết

QUYẾT ĐỊNH - V/v miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018-2019 đối với sinh viên cao đẳng khóa 8,9 và TCCN52 52

QUYẾT ĐINH - V/v Miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2018-2019. Tải file đính kèm...

QUYẾT ĐỊNH - V/v Giảm học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn năm học 2018 -2019. Tải file đính kèm...

QUYẾT ĐỊNH - V/v cấp học bổng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2018 -2019. Tải file đính kèm...

QUYẾT ĐỊNH - V/v hỗ  trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2018 -2019. Tải file đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)