Thứ 3, Ngày 29 tháng 9 năm 2020

Danh sách bài viết

QUYẾT ĐỊNH - V/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí các lớp khóa 10

QUYẾT ĐỊNH-Về việc Miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2018 - 2019. Tải file đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH-Về việc Giảm học phí đối với học sinh, sinh viên là con của cán bộ, công nhân, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp khóa học 2018 - 2021. Tải file đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH-Về việc cấp học bổng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên  thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2018 - 2019.  Tải file đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH-Về việc Giảm học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn năm học 2018 - 2019. Tải file đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH-Về việc Miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là con thương binh, con bệnh binh, con mồ côi khóa học 2018 - 2021. Tải file đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)