Thứ 4, Ngày 30 tháng 9 năm 2020

Danh sách bài viết

Quyết định-V/v Miễn học phí-Cấp học bổng chính sách nội trú-Hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ II năm học 2018 - 2019

QUYẾT ĐỊNH - Về việc Miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số  thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ II năm học 2018 - 2019. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số  thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ II năm học 2018 - 2019. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc cấp học bổng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên  thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ II năm học 2018 - 2019. Tải File đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)