Chủ nhật, Ngày 17 tháng 1 năm 2021

Danh sách bài viết

Quyết định học bổng, chế độ chính sách

QUYẾT ĐỊNH-Về việc cấp học bổng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ II năm học 2019 - 2020. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH-Về việc Khen thưởng tập thể lớp HSSV Tiến tiến, Xuất sắc hệ Cao đẳng khóa 9, 10,11 học kỳ I năm học 2019 - 2020. Tải File đính kèm...


Danh sách học bổng học kì 1 năm học 2019-2020. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH-Về việc cấp học bổng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường Phổ thông dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2019 - 2020.  Tải File đính kèm..


Danh sách sinh viên là người dân tộc thiều số, người khuyết tật thuộc nghèo, hộ cận nghèo được miến giảm học phí HK2 năm học 2019-2020. Tải File đính kèm...


Danh sách tập thể được khen thưởng năm học kì 1 năm học 2019-2020. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH-Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với  hệ Cao đẳng khóa 9, 10, 11 học kỳ I năm học 2019 - 2020. Tải File đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)