Thứ 3, Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Danh sách bài viết

Quyết định khen thưởng, học bổng Cao đẳng khóa 9, 10 học kỳ II năm học 2018 - 2019

QUYẾT ĐỊNH - Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với  hệ Cao đẳng khóa 9, 10 học kỳ II năm học 2018 - 2019. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc Khen thưởng tập thể lớp HSSV tiên tiến hệ Cao đẳng khóa 9, 10 học kỳ II năm học 2018 - 2019. Tải File đính kèm...


Danh sách tập thể lớp được khen thường học kỳ II năm 2018-2019. Tải File đính kèm...


Danh sách sinh viên được cấp học bổng Cao đẳng khóa 9, 10 học kỳ II năm học 2018 - 2019. Tải File đính kèm...(Nguồn tin: hcct.edu.vn)