Thứ 5, Ngày 15 tháng 11 năm 2018

Danh sách bài viết

Quyết định thi đua, khen thưởng, học bổng

QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng tập thể lớp hệ Cao đẳng khóa 7, 8, 9 và Trung cấp khóa 51, 52 học kỳ I năm học 2017 - 2018. Tải file đính kèm... 

DANH SÁCH TẬP THỂ LỚP TIÊN TIẾN, XUẤT SẮC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018. Tải file đính kèm...  

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp học bổng đối với hệ Trung cấp khóa 51, 52 học kỳ I năm học 2017 - 2018. Tải file đính kèm... 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG. TRUNG CẤP KHÓA 51, 52 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018. Khoa Công nghệ chế biến. Tải file đính kèm... 

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp học bổng đối với hệ Cao đẳng khóa 7, 8, 9 học kỳ I năm học 2017 - 2018. Tải file đính kèm... 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG. CAO ĐẲNG KHÓA 7, 8, 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018. Khoa Công nghệ chế biến. Tải file đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)