Thứ 7, Ngày 11 tháng 7 năm 2020

Danh sách bài viết

Quyết định thi đua, khen thưởng, học bổng

QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng tập thể lớp hệ Cao đẳng khóa 7, 8, 9 và Trung cấp khóa 51, 52 học kỳ I năm học 2017 - 2018. Tải file đính kèm... 

DANH SÁCH TẬP THỂ LỚP TIÊN TIẾN, XUẤT SẮC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018. Tải file đính kèm...  

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp học bổng đối với hệ Trung cấp khóa 51, 52 học kỳ I năm học 2017 - 2018. Tải file đính kèm... 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG. TRUNG CẤP KHÓA 51, 52 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018. Khoa Công nghệ chế biến. Tải file đính kèm... 

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp học bổng đối với hệ Cao đẳng khóa 7, 8, 9 học kỳ I năm học 2017 - 2018. Tải file đính kèm... 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG. CAO ĐẲNG KHÓA 7, 8, 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018. Khoa Công nghệ chế biến. Tải file đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)