THÔNG BÁO sơ kết học kỳ I năm hoc 2017 - 2018

1. HƯỚNG DẪN - Sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018 (đối với Trung cấp khóa 51,52 Cao đẳng khóa 7,8,9). Tải file đính kèm...

2. Bản chỉ dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 đối với Trung cấp khóa 51,52 Cao đẳng khóa 7,8,9. Tải file đính kèm...