Thông báo dự kiến danh sách học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017. Hệ Cao đẳng khóa 8 và hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 51

1. Danh sách SV trong diện xét học bổng Cao đẳng khóa 8 học kỳ I năm học 2016 - 2017 . Tệp đính kèm .....

2. Danh sách HS trong diện xét học bổng TCCN51 học kỳ I năm học 2016 - 2017 . Tệp đính kèm.....