Thứ 7, Ngày 31 tháng 10 năm 2020

Danh sách bài viết

Thông báo phòng cháy nổ-vệ sinh môi trường

Thông báo phòng cháy nổ-vệ sinh môi trường

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

 Hà Nội, ngày    tháng 03 năm 2011

Số:         / TB- TMDL

THÔNG BÁO
(V/v  An toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường khu nội trú)

      Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cảnh quan sư phạm trong  khu nội trú. Ban giám hiệu yêu cầu:
1. Đối với học sinh- sinh viên khu nội trú
  - Các phòng giữ gìn vệ sinh chung, tổ chức dọn vệ sinh sạch sẽ trong phòng ở hàng ngày ngăn nắp gọn gàng.
  - Có ý thức tiết kiệm điện, nước, sử dụng trang thiết bị phòng ở đúng quy trình.
  - Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nghiêm cấm nấu ăn dưới mọi hình thức
2. Tổ quản lý nội trú
   - Thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nội quy khu nội trú của học sinh-sinh viên
  - Lập biên bản các trường hợp vi phạm, báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng Công tác học sinh - sinh viên để có biện pháp xử lý.
   - Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế học sinh- sinh viên nội trú và quy định của nhà trường./.
                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

(Nguồn tin: )