Thứ 7, Ngày 11 tháng 7 năm 2020

Danh sách bài viết

Thông báo về miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017

1. Quyết định miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là con thương binh, con bệnh binh, HSSV mồ côi hệ Cao đẳng 8 và TCCN51 Tệp đính kèm.. 

2. Quyết định về việc miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hệ Cao đẳng 8 và TCCN51 học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm..

3. Quyết định về miễn học phí đối với con mồ côi Tệp đính kèm....

4. Quyết định về hỗ trợ chi phí đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hệ Cao đẳng 8 học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm... 

5. Quyết định miễn giảm học phí đối với HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hệ Cao đẳng 8 và TCCN 51 năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm ...

7. Danh sách sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm....

8. Danh sách sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tập đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)