Thứ 7, Ngày 11 tháng 7 năm 2020

Thông tin cho sinh viên

Quyết định học bổng hệ Cao đẳng khóa 8 và TCCN K51

1. Quyết định về cấp học bổng hệ Cao đẳng khóa 8 học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm...

2. Quyết định về cấp học bổng hệ TCCN K51 học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm....

3. Quyết định về việc khen thưởng tập thể lớp Cao đẳng khóa 8 và TCCN K51, học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm...

4. Danh sách tập thể lớp tiên tiến, xuất sắc học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm....

5. Danh sách học sinh được cấp học bổng TCCN K51 học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm...

6. Danh sách sinh viên được cấp học bổng hệ Cao đẳng Khóa 8 học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tệp đính kèm....

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)