Thứ 6, Ngày 26 tháng 2 năm 2021

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

QUYẾT ĐỊNH số 783/QĐ-TCGDNN: “QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và mẫu Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề”

Tệp đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)