Thứ 6, Ngày 26 tháng 2 năm 2021

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH "Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung..."

THông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH "Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung..."

Tệp đính kèm....

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)