Thông tư 55/2012 về việc quy định đào tạo liên thông

19/10/2015
Thông tư 55/2012 về việc quy định đào tạo liên thông

Luật Giáo dục đại học 08/2012

19/10/2015
Luật Giáo dục đại học 08/2012

Quy chế 25/2006 về việc đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy theo hệ thống niên chế

19/10/2015
Quy chế 25/2006 về việc đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy theo hệ thống niên chế

Thông tư 57/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 43

19/10/2015
Thông tư 57/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 43

Quyết định 43/BGDĐT về việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ

19/10/2015
Quyết định 43/BGDĐT về việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thông tư 08/2015/BGDĐT về việc sửa đổi quy chế đào tạo liên thông

19/10/2015
Thông tư 08/2015/BGDĐT về việc sửa đổi quy chế đào tạo liên thông