Thứ 7, Ngày 29 tháng 2 năm 2020

ĐÀO TẠO

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN 48 và CĐ 4

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN 48 và CĐ 4

Quy chế 340 về việc đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 340 về việc đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Quy chế đào tạo hệ TCCN hệ chính quy

Quy chế đào tạo hệ TCCN hệ chính quy

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp

Thực hiện quy chế 25 cao đẳng hệ chính quy

Quy định này nhằm thống nhất việc tổ chức đánh giá và quản lý kết quả học phần (điểm học phần) của sinh viên bao gồm: Nội dung và kế hoạch đánh giá, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, quy trình tổ ...

Quy chế 40 dành cho TCCN Hệ chính quy

Quy chế 40 dành cho TCCN Hệ chính quy

Quy chế 25 dành cho Cao đẳng - Đại học

Quy chế 25 dành cho đào tạo hệ Cao đẳng - Đại học chính quy