Thứ 5, Ngày 24 tháng 5 năm 2018

ĐÀO TẠO

Lịch thi học kỳ 1 CĐ5, CĐ6 và TCCN49 năm học 2015 - 2016

Lịch thi học kỳ 1 CĐ5, CĐ6 và TCCN49 năm học 2015 - 2016

10/11/2015

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy tính đến ngày 21/11/2016

08/11/2015

Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy

Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy tính đến ngày 21/11/2016

08/11/2015

Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng liên thông chính quy

Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng liên thông chính quy

08/11/2015

Lịch phát bằng Tốt nghiệp hệ CÐ K4, TCCN K48

Lịch phát bằng Tốt nghiệp hệ CÐ K4, TCCN K48

03/08/2015

Thời khóa biểu HK phụ bổ sung

Thời khóa biểu HK phụ bổ sung

30/01/2015