Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN 48 và CĐ 4

26/12/2014
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN 48 và CĐ 4

Quy chế 340 về việc đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

16/12/2014
Quy chế 340 về việc đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015

25/10/2014
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp năm 2014

20/09/2014
Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Quy chế đào tạo hệ TCCN hệ chính quy

11/09/2014
Quy chế đào tạo hệ TCCN hệ chính quy

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp

20/08/2014
Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp

Thực hiện quy chế 25 cao đẳng hệ chính quy

30/07/2011
Quy định này nhằm thống nhất việc tổ chức đánh giá và quản lý kết quả học phần (điểm học phần) của sinh viên bao gồm: Nội dung và kế hoạch đánh giá, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, quy trình tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo, quản lý điểm bài thi, khen thưởng và xử lý vi phạm, chế độ báo ...

Quy chế 40 dành cho TCCN Hệ chính quy

11/07/2011
Quy chế 40 dành cho TCCN Hệ chính quy