Thứ 3, Ngày 22 tháng 5 năm 2018

ĐÀO TẠO

Thời khóa biểu HK phụ

Thời khóa biểu HK phụ

23/01/2015

Thời khóa biểu học kỳ phụ tháng 1 năm 2015

Thời khóa biểu học kỳ phụ tháng 1 năm 2015

19/01/2015

Lịch thi HKI CĐ6 và TCCN 49

Lịch thi HKI CĐ6 và TCCN 49

28/12/2014

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN 48 và CĐ 4

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN 48 và CĐ 4

26/12/2014

Quy chế 340 về việc đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 340 về việc đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

16/12/2014

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015

25/10/2014

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp năm 2014

20/09/2014

Quy chế đào tạo hệ TCCN hệ chính quy

Quy chế đào tạo hệ TCCN hệ chính quy

11/09/2014