Thông báo dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016

18/03/2016
Thông báo dự kiến học bổng và danh sách dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016, hệ Cao đẳng khóa 7 và hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 50

Thông báo cấp học bổng và khen thưởng thi đua tập thể học kỳ I năm học 2015 - 2016

09/03/2016
Thông báo cấp học bổng và khen thưởng thi đua tập thể học kỳ I năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 5,6 và TCCN khóa 49

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Hoa khôi HCCT 2016: Năng động - Tỏa sáng"

03/03/2016
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Hoa khôi HCCT 2016: Năng động - Tỏa sáng"

Quyết định cấp học bổng hệ Trung cấp

23/02/2016
Về việc cấp học bổng hệ TCCN khó 49 học kỳ I năm học 2015 - 2016

Quyết định cấp học bổng hệ Cao đẳng

23/02/2016
Về việc Cấp học bổng hệ Cao đẳng khóa 5, 6 học kỳ I năm học 2015 - 2016