Thứ 7, Ngày 16 tháng 2 năm 2019

ĐÀO TẠO

Thời khóa biểu HK phụ

Thời khóa biểu HK phụ

Thời khóa biểu học kỳ phụ tháng 1 năm 2015

Thời khóa biểu học kỳ phụ tháng 1 năm 2015

Lịch thi HKI CĐ6 và TCCN 49

Lịch thi HKI CĐ6 và TCCN 49

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN 48 và CĐ 4

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN 48 và CĐ 4

Quy chế 340 về việc đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 340 về việc đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Quy chế đào tạo hệ TCCN hệ chính quy

Quy chế đào tạo hệ TCCN hệ chính quy